28.02.2020 Nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się książka „Prawo a nowe technologie” pod redakcją dr. hab. Sławomira Tkacza i prof. dr. hab. Zygmunta Tobora. Katarzyna Gorzkowska jest autorką rozdziału „Wpływ kryptowalut na zmianę prawa podatkowego„.

Opracowanie Katarzyny Gorzkowskiej poświęcone zostało wpływowi kryptowalut na zmiany w prawie podatkowym. Autorka ukazuje wielowymiarowość zjawiska kryptowalut oraz problem ich kwalifikacji prawnej. W podsumowaniu podkreślono kluczową rolę orzecznictwa w zakresie poszukiwania intencji prawodawcy odnośnie do sytuacji podatkowej użytkowników kryptowalut. Wskazano także na istnienie konieczności całościowej regulacji prawnej w tej materii.

Postęp technologii informatycznych i biomedycznych,  ewolucja myślenia o standardach w dziedzinie etyki , postęp społeczny, stawiają nowe wyzwania przed prawem i prawnikami. W niniejszej pracy młodzi naukowcy oraz studenci postanowili  zmierzyć się z tymi wyzwaniami, przedstawiając ustalenia w tej materii w szesnastu krótkich esejach. Spektrum podjętych problemów jest bardzo szerokie. Autorzy postawili  bardzo interesujące pytania m.in. o sposoby wykorzystania sztucznej inteligencji w prawie, możliwość opodatkowania robotów,  czy o to w jaki sposób powinny być realizowane prawa człowieka wobec oczekiwanych radykalnych przemian istoty ludzkiej związanych z  rozwojem nowoczesnych technologii oraz inżynierii genetycznej i wizji  powstania postczłowieka. W tekstach zostały poruszone także m.in. problemy wykorzystania diagnostyki preimplatacyjnej, chmur obliczeniowych, dronów czy zagadnienie kryptowalut. Sformułowane konkluzje mogą rodzić zaniepokojenie. Prawodawca dostrzega konieczność zmian w prawie wynikających z rozwoju nowych technologii, jednakże rzeczywistość pozaprawna zmienia się znacznie szybciej niż prawo. Rozwój nauki zmusza zatem prawników do zastanowienia się nad potrzebą rewizji tradycyjnego sposobu myślenia o prawie i jego stosowaniu. Nauka prawa, prawnicy i sam prawodawca muszą zerwać ze złudzeniem „doskonałości prawa” i stawić czoła wyzwaniom, które rodzą nowe technologie, zanim rozdźwięk pomiędzy światem prawa, a światem rzeczywistym osiągnie tak poważne rozmiary, iż może to godzić w fundamenty na których opiera się porządek prawny.  Praca ma charakter naukowy, lecz jest ona napisana zrozumiałym językiem. W związku z tym jest ona skierowana do szerokiego kręgu odbiorców, w tym osób nie zajmujących się nauką prawa, które są zainteresowane rozwojem nowych technologii.

Link do wydawnictwa: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/21193?fbclid=IwAR26mh4cE4qAQEQOa0W6nT3YavMXaVkIuCisi-zQFHLwFzkNJXBtievnHUI