Specjalizacje

Specjalizujemy się w prawie telekomunikacji, mediów i technologii (TMT/ICT). Świadczymy usługi tam, gdzie konieczne jest połączenie fachowej wiedzy prawniczej, zdolności komunikacyjnych i negocjacyjnych ze znajomością rynku, branży i języków obcych: angielskiego, rosyjskiego i hiszpańskiego. Uczestniczymy w projektach lokalnych i międzynarodowych.

Telekomunikacja

 • prowadzimy bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców telekomunikacyjnych
 • przygotowujemy i weryfikujemy standardowe umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cenniki świadczenia usług telekomunikacyjnych
 • uczestniczymy w procesach negocjowania i zawierania umów międzyoperatorskich (np. IP tranzyt), umów połączenia sieci i o dostęp telekomunikacyjny (bitstream access), a także połączeń w ramach węzłów telekomunikacyjnych, punktów wymiany ruchu (peering)
 • doradzamy w projektach sieci szerokopasmowych oraz przy tworzeniu konsorcjów
 • przygotowujemy umowy Service Level Agreement (SLA)
 • świadczymy pomoc prawną w procesach obsługi awarii i reklamacji
 • prowadzimy postępowania o dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej na podstawie megaustawy (art. 30 i 33) oraz prawa telekomunikacyjnego (art. 139), a także bierzemy udział w zawieraniu umów o dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach regulacyjnych w zakresie telekomunikacji, a także w sporach sądowych dotyczących decyzji regulacyjnych
 • reprezentujemy przedsiębiorców telekomunikacyjnych podczas kontroli prowadzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • reprezentujemy operatorów telekomunikacyjnych w postępowaniach przed Prezesem UOKIK i przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • uczestniczymy w czynnościach dotyczących systemów oceny zgodności oraz kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń
 • weryfikujemy wykonywanie obowiązków wynikających z tajemnicy telekomunikacyjnej, bezpieczeństwa i integralności przekazów, obronności i bezpieczeństwa państwa
 • prowadzimy postępowania zmierzające do uzyskiwania pozwoleń radiowych
 • przygotowujemy i negocjujemy umowy kolokacji i hostingowe, telehousingu oraz dotyczące centrów danych
 • przygotowujemy i negocjujemy umowy na dostawy sprzętu telekomunikacyjnego, np. routery, switche, centrale telefoniczne
 • opiniujemy projekty dotyczące bezpieczeństwa sieci, ochrony prywatności i danych osobowych
 • wspieramy prace Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz uczestniczymy w pracach Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT

IT

 • sporządzamy regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną, platformy wymiany usług, regulaminy domenowe i hostingowe
 • sporządzamy i negocjujemy umowy na produkcję, wdrożenie i outsourcing IT, przenoszenie praw autorskich i licencjonowanie oraz umowy z zakresu bezpieczeństwa informacji
 • doradzamy przy nowych projektach internetowych oraz projektach pozyskiwania informacji przetwarzanych w internecie
 • opiniujemy rozwiązania dotyczące cyberbezpieczeństwa, sporządzamy raporty z cyberzagrożeń
 • reprezentujemy klientów w sporach związanych z przetwarzaniem informacji w systemach elektronicznych, w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych dotyczących wdrożenia projektów IT oraz dostawy sprzętu IT
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowo-administracyjnych przed Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskie Izbie Informatyki i Telekomunikacji

Cyberbezpieczeństwo

 • przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa wspólnie z partnerem technologicznym,
 • przygotowujemy i weryfikujemy procedury z zakresu cyberbezpieczeństwa,
 • wspieramy klientów w identyfikacji i wykonaniu obowiązków z Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa,
 • oferujemy obsługę prawną incydentów,
 • oferujemy wsparcie prawne w działaniach forensic i podobnych sprawach dochodzeniowych w obszarach incydentów,
 • reprezentujemy klientów przed sądem i wobec organów ścigania w sprawach dotyczących cyberbezpieczeństwa

Fintech i waluty wirtualne

 • doradzamy w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury bankowej (cybersecurity)
 • doradzamy w zakresie outsourcingu IT w bankach i innych instytucjach finansowych
 • przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy umowy wdrożeniowe IT w bankach i innych instytucjach finansowych
 • doradzamy w zakresie ubezpieczeń od cyberprzestępstw (cyberpolisy)
 • prowadzimy projekty compliance w zakresie Dyrektywy PSD2 (Payment Services Directive 2)
 • doradzamy w zakresie systemu blockchain oraz kryptowalut (bitcoin, etherum), m.in. przygotowanie do ICO, obsługa giełd kryptowalut oraz pośredników w płatnościach kryptowalutami, relacje z bankami, współpraca z organami ścigania, opinie podatkowoprawne, sprowadzanie koparek do kryptowalut i wprowadzanie na obszar celny UE
 • dostarczamy wsparcie prawne w zakresie zarządzania projektami
 • doradzamy firmom pożyczkowym, m.in. w zakresie regulaminów, polityki prywatności i cookies, ochrony danych osobowych, umów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, umów zawieranych na odległość
 • doradzamy firmom pośredniczącym w płatnościach
 • doradzamy operatorom terminali płatniczych, m.in. w zakresie prawa telekomunikacyjnego

Ochrona prywatności i danych osobowych (w tym RODO)

 • przeprowadzamy audyty dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych ze wsparciem partnerskich firm technologicznych
 • prowadzimy projekty typu compliance związane m.in. z RODO
 • przygotowujemy pełną dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych, również pod kątem RODO
 • sporządzamy i negocjujemy umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz umowy o przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich
 • doradzamy w kwestiach związanych z polityką prywatności i rozwiązań cookies
 • doradzamy w projektach z zakresu rozproszonych baz danych
 • doradzamy w zakresie ochrony danych osobowych w projektach informatycznych
 • prowadzimy szkolenia wewnętrzne dla firm z zakresu ochrony danych i prywatności, w tym RODO

RODO_BROSZURA APLaw

6 kroków wdrożenia RODO wg APLaw_Broszura

Gry komputerowe

 • prowadzimy bieżącą obsługę prawna przedsiębiorców z sektora gier komputerowych
 • reprezentujemy twórców, dystrybutorów i wydawców gier komputerowych w sporach sądowych dotyczących nieuczciwej konkurencji i naruszenia praw własności intelektualnej
 • doradzamy w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich

Własność intelektualna

 • doradzamy w zakresie strategii i zarządzania prawami własności intelektualnej
 • prowadzimy postępowania w zakresie zgłoszeń znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz wynalazków w Polsce (UP RP) i na świecie (OHIM, WIPO)
 • doradzamy w zakresie ochrony praw autorskich
 • prowadzimy sprawy związane z utrzymaniem i ochroną nazw domen internetowych, a także reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT i sądami powszechnymi
 • reprezentujemy klientów w procesach sądowych dotyczących naruszania praw własności intelektualnej
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach dotyczących zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji, m.in. w zakresie naśladownictwa produktów lub oznaczeń handlowych oraz nieuczciwej reklamy
 • przeprowadzamy audyty umów pod kątem prawa własności intelektualnej
 • doradzamy w zakresie transferu technologii i przenoszenia praw własności intelektualnej  – współpracujemy z doradcami podatkowymi w celu optymalizacji transakcji IP
 • współpracujemy ze specjalistycznymi renomowanymi kancelariami zagranicznymi, m.in. w zakresie postępowań zgłoszeniowych i spornych w procedurze europejskiej i międzynarodowej
 • prowadzimy szkolenia we współpracy z inżynierami, ekspertami technologicznymi i naukowcami w zakresie ochrony praw własności intelektualnej

Media i reklama

 • na bieżąco doradzamy nadawcom telewizyjnym i radiowym, agencjom reklamowym, domom mediowym, agencjom PR, wydawnictwom prasowym i multichannel oraz organizatorom akcji promocyjnych, konkursów, loterii i programów lojalnościowych
 • doradzamy w zakresie akcji promocyjnych i reklamowych producentom z tzw. branż wrażliwych, m.in.: napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, gier hazardowych, produktów leczniczych, suplementów diety, aptek, usług finansowych, jak również zawodów zaufania publicznego
 • opiniujemy kampanie reklamowe i materiały promocyjne pod kątem ryzyka prawnego, m.in. prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji
 • przygotowujemy i weryfikujemy regulaminy konkursów, loterii, programów lojalnościowych
 • doradzamy w zakresie projektów telemarketingowych i mailingowych, w tym w zakresie przetwarzania danych osobowych
 • doradzamy w zakresie przygotowania i weryfikacji gier hazardowych, w tym wszelkiego rodzaju loterii
 • przygotowujemy i weryfikujemy umowy sponsoringowe
 • doradzamy w kompleksowej ochronie własności intelektualnej przy kampaniach reklamowych, m.in. umowach prawnoautorskich, ochronie dóbr osobistych, ochronie zasobów IP (znaki towarowe, licencje, patenty, wzory użytkowe)
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych dotyczących nieuczciwej konkurencji, naruszeń własności intelektualnej, ochrony dóbr osobistych i praw autorskich
 • reprezentujemy klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Krajową Radą Radiofonii i Telewizji oraz Komisją Etyki Reklamy

Prawo konkurencji i konsumentów

 • reprezentujemy klientów w postępowaniach dotyczących zarzutów zawarcia porozumień ograniczających konkurencję, nadużycia pozycji dominującej lub dopuszczenia się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych wynikających z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Apelacyjnym i Sądem Najwyższym
 • reprezentujemy klientów w sporach sądowych przed Komisją Europejską
 • reprezentujemy klientów w sporach arbitrażowych dotyczących prawa konsumenckiego
 • doradzamy w zakresie systemu łagodzenia kar (leniency)
 • doradzamy przy zawieraniu umów dystrybucyjnych wertykalnych i horyzontalnych, umów o współpracy i innych porozumień handlowych
 • sporządzamy i weryfikujemy umowy i regulaminy (w tym e-commerce) pod kątem ochrony konsumenta i nieuczciwych praktyk rynkowych
 • doradzamy w zakresie kontroli koncentracji (merger control) na wszystkich etapach: analizujemy przesłanki do zgłoszenia koncentracji, zgłaszamy zamiar koncentracji i implementujemy
 • doradzamy w zakresie programów zapewnienia zgodności z prawem i zasadami rynku (compliance)

Wprowadzanie przedsiębiorców zagranicznych na rynek polski oraz tworzenie polskich spółek

 • doradzamy w aspektach prawnych i podatkowych przy zakładaniu spółek
 • przygotowujemy projektów umów handlowych
 • doradzamy w kwestiach związanych z zatrudnianiem pracowników

Sektor spożywczy

 • doradzamy w bieżących kwestiach prawnych bieżąca producentom, eksporterom, importerom, dystrybutorom produktów spożywczych i branży detalicznej
 • sporządzamy, weryfikujemy i negocjujemy umowy z dostawcami surowców
 • sporządzamy, weryfikujemy i negocjujemy umowy z międzynarodowymi odbiorcami produktów gotowych
 • doradzamy w zakresie umów kontraktacji, umów o usługi magazynowe, umów spedycyjnych, ubezpieczeniowych i innych związanych z produkcją spożywczą
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych sanitarnych i weterynaryjnych
 • doradzamy w kwestiach związanych z ochroną środowiska
 • doradzamy w zakresie oznakowania produktów spożywczych
 • opiniujemy kampanie promocyjne i reklamowe produktów spożywczych pod kątem ochrony własności intelektualnej, praw autorskich i ochrony konsumenta

Handel i dystrybucja

 • kompleksowe doradztwo w projektach e-commerce
 • przygotowanie, weryfikacja i negocjowanie umów dostaw towarów do dużych sieci handlowych,
 • przygotowanie, weryfikacja i negocjowanie umów produkcji, sprzedaży i dystrybucji towarów w handlu krajowym i międzynarodowym,
 • reprezentacja w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych dotyczących wyrobów medycznych, budowlanych, telekomunikacyjnych, elektronicznych i innych,
 • feasibility studies dotyczące wybranych sektorów rynkowych,
 • doradztwo w odpowiednim zabezpieczeniu kontraktów handlowych i egzekucji wykonania zobowiązań wynikających z umów,
 • reprezentacja w polskich i międzynarodowych sporach handlowych,
 • reprezentacja w sporach konsumenckich i związanych z nieuczciwą konkurencją.

Prawo pracy

 • bieżące doradztwo w sprawach pracowniczych,
 • doradztwo związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, w tym cywilnoprawne formy zatrudnienia i kontrakty menedżerskie
 • doradztwo przy restrukturyzacji zatrudnienia, w tym transfery pracowników, outsourcing, zwolnienia indywidualne i grupowe,
 • reprezentacja w sporach przedsądowych, sądowych i arbitrażowych dotyczących, m.in.: roszczeń pracowniczych, pakietów socjalnych, mobbingu i dyskryminacji, wypadków przy pracy, sporów na tle konkurencji,
 • sporządzanie i weryfikowanie dokumentacji związanej z wewnętrzną polityką i kodeksami, m.in.: regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń, kodeksy etyczne i antydyskryminacyjne, polityka prywatności, ochrony danych, monitoring pracy i pracowników, korzystanie z mienia służbowego i odpowiedzialności za mienie,
 • doradztwo przy sporządzaniu systemów wynagradzania i premiowania,
 • doradztwo związane z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy,
 • doradztwo na rzecz obcokrajowców,
 • reprezentacja w procedurach wyjaśniających i sporach powstałych na tle white-collar crime.

Zamówienia publiczne

 • kompleksowe doradztwo w zakresie zamówień publicznych po stronie wykonawców i zamawiających,
 • przygotowanie i weryfikacja prawna dokumentacji,
 • uczestnictwo w komisjach przetargowych,
 • wsparcie prawne podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • reprezentacja w sporach dotyczących zamówień publicznych, w tym preprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO),
 • doradztwo związane analiza zgodności finansowania projektów z funduszy unijnych (compliance).

Nieruchomości

 • doradztwo przy transakcjach nabycia i sprzedaży nieruchomości,
 • doradztwo w zakresie najmu i komercjalizacji nieruchomości,
 • audyty due diligence nieruchomości,
 • doradztwo w zakresie projektów inwestycyjnych (w tym PPP),
 • doradztwo w zakresie sporządzania, weryfikacji i negocjowania umów o roboty budowlane i prace konstrukcyjne,
 • reprezentacja klientów przed sądami, organami nadzoru budowlanego oraz organami administracji publicznej i samorządowej.

Podatki

Staramy się, aby usługi świadczone przez naszą Kancelarię spełniały wszystkie potrzeby i oczekiwania klientów. Dlatego współpracujemy z najlepszymi! W ramach kompleksowej usługi doradztwa podatkowego naszym parterem jest Expatax Doradztwo Podatkowe. Firma została założona w 2008 r. przez Monikę Mirtchanov, wieloletniego menedżera ds. podatkowych w KPMG i Deloitte. Obecnie kilkunastoosobowy zespół ExpaTax, który doświadczenie zdobywał w korporacjach międzynarodowych dostarcza pełen pakiet usług podatkowych, księgowych, kadrowych, płacowych i legalizacyjnych.

Więcej na stronie: www.expatax.com.pl