Specjalizacje

Specjalizujemy się w prawie gospodarczym. Przede wszystkim świadczymy usługi tam, gdzie konieczne jest połączenie fachowej wiedzy prawniczej, zdolności komunikacyjnych i negocjacyjnych ze znajomością rynku, branży i języków obcych: angielskiego, rosyjskiego i hiszpańskiego.

Obszary naszej praktyki:

Prawo technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)

 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
 • regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną, domenowe, hostingowe itp.
 • obsługa prawna dużych projektów wdrożeniowych IT,
 • obsługa prawna nowych projektów internetowych,
 • umowy i negocjacje pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, np. dzierżawa łączy, bitstream access,
 • umowy, regulaminy, cenniki dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych,
 • obsługa prawna projektów z zakresu rozproszonych baz danych,
 • wsparcie prawne dla projektów sieci szerokopasmowych, tworzenie konsorcjów,
 • opiniowanie rozwiązań dotyczących cyberbezpieczeństwa,
 • umowy z zakresu bezpieczeństwa informacji,
 • szkolenia dotyczące ochrony informacji,
 • spory związane z przetwarzaniem informacji w systemach elektronicznych,
 • ochrona danych osobowych w projektach informatycznych,
 • obsługa prawna projektów pozyskiwania informacji przetwarzanych w Internecie,
 • postępowania o udzielenie zamówień publicznych w projektach wdrożeniowych IT oraz dostawy sprzętu telekomunikacyjnego,
 • outsourcing IT w bankowości,
 • szkolenia i konferencje z zakresu telekomunikacji,
 • postępowania administracyjne przed Prezesem UKE,
 • zastępstwo procesowe przedsiębiorców telekomunikacyjnych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • udział w pracach Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji,
 • zasadniczy udział w utworzeniu Sądu ds. Domen Internetowych,
 • opiniowanie i projektowanie aktów prawnych z zakresu telekomunikacji i ochrony sieci i informacji,
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami zarządzającymi Internetem, np. ICANN.

Gry komputerowe

 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców z sektora gier komputerowych,
 • reprezentacja twórców, dystrybutorów i wydawców gier komputerowych w sporach przedsądowych i sądowych,
 • doradztwo w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich.

Fintech

 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury bankowej (cybersecurity)
 • doradztwo w zakresie outsourcingu IT w bankach
 • przygotowywanie, negocjowanie i weryfikacja umów wdrożeniowych IT w bankach
 • doradztwo w zakresie ubezpieczeń (cyberpolisy)
 • compliance w zakresie Dyrektywy PSD2 (Payment Services Directive 2)
 • doradztwo w zakresie systemu blockchain
 • doradztwo w zakresie kryptowaluty (bitcoin, etherum)
 • wsparcie prawne w zakresie zarządzania projektami
 • doradztwo dla firm pożyczkowych (m.in. w zakresie regulaminów, polityki prywatności i cookies, ochrony danych osobowych, umów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, umów zawieranych na odległość)
 • doradztwo dla pośredników w płatnościach
 • doradztwo dla operatorów terminali płatniczych

Ochrona prywatności

 • szkolenia i konferencje dotyczące ochrony prywatności, a w szczególności ochrony danych osobowych,
 • audyty dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
 • umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych,
 • umowy o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego,
 • polityka prywatności,
 • rozwiązania dotyczące cookies.

Prawo konsumenckie i konkurencji

 • reprezentacja w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK),
 • reprezentacja w sporach sądowych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKIK) i Komisją Europejską,
 • reprezentacja w sporach arbitrażowych dotyczących prawa konsumenckiego,
 • przygotowywanie regulaminów i umów uwzględniających ochronę konsumentów,
 • compliance,
 • szkolenia z zakresu prawa konsumenckiego,
 • doradztwo związane z kontrolą koncentracji (merger control),
 • reprezentacja w postępowaniach antymonopolowych,
 • doradztwo antymonopolowe,
 • przygotowywanie, weryfikowanie i negocjowanie umów handlowych wertykalnych i horyzontalnych,
 • doradztwo w zakresie nadużywania pozycji dominującej,
 • doradztwo w zakresie systemu łagodzenia kar (leniency),
 • reprezentacja w sporach powstałych na tle nieuczciwej konkurencji.

Własność intelektualna

 • umowy prawnoautorskie,
 • znaki towarowe,
 • patenty,
 • licencje,
 • wzory użytkowe,
 • spory dotyczące nazw domen internetowych,
 • analizy prawne dotyczące projektów rozproszonego udostępniania utworów chronionych prawem autorskim,
 • prawo reklamy,
 • e-commerce,
 • nieuczciwa konkurencja,
 • transfer technologii,
 • transakcje dotyczące własności intelektualnej,
 • strategiczne planowanie i optymalizacja zasobów własności intelektualnej,
 • reprezentacja przed UP RP i OHIM.

Wprowadzanie przedsiębiorców zagranicznych na rynek polski oraz tworzenie polskich spółek

 • doradztwo przy zakładaniu spółek,
 • przygotowywanie projektów umów,
 • doradztwo związane z zatrudnianiem pracowników.

Sektor spożywczy

 • bieżąca obsługa producentów produktów spożywczych,
 • bieżąca obsługa spółek eksportujących produkty spożywcze,
 • bieżąca obsługa dystrybutorów produktów spożywczych i sieci detalicznych,
 • sporządzanie, weryfikowanie i negocjowanie umów z dostawcami surowców,
 • sporządzanie, weryfikowanie i negocjowanie umów z międzynarodowymi odbiorcami produktów gotowych,
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych sanitarnych i weterynaryjnych,
 • doradztwo w zakresie ochrony środowiska,
 • doradztwo w zakresie oznakowania produktów spożywczych,
 • doradztwo w zakresie umów kontraktacji, umów o usługi magazynowe, umów spedycyjnych, ubezpieczeniowych i innych związanych z produkcją spożywczą.

Handel i dystrybucja

 • kompleksowe doradztwo w projektach e-commerce
 • przygotowanie, weryfikacja i negocjowanie umów dostaw towarów do dużych sieci handlowych,
 • przygotowanie, weryfikacja i negocjowanie umów produkcji, sprzedaży i dystrybucji towarów w handlu krajowym i międzynarodowym,
 • reprezentacja w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych dotyczących wyrobów medycznych, budowlanych, telekomunikacyjnych, elektronicznych i innych,
 • feasibility studies dotyczące wybranych sektorów rynkowych,
 • doradztwo w odpowiednim zabezpieczeniu kontraktów handlowych i egzekucji wykonania zobowiązań wynikających z umów,
 • reprezentacja w polskich i międzynarodowych sporach handlowych,
 • reprezentacja w sporach konsumenckich i związanych z nieuczciwą konkurencją.

Prawo pracy

 • bieżące doradztwo w sprawach pracowniczych,
 • doradztwo związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, w tym cywilnoprawne formy zatrudnienia i kontrakty menedżerskie
 • doradztwo przy restrukturyzacji zatrudnienia, w tym transfery pracowników, outsourcing, zwolnienia indywidualne i grupowe,
 • reprezentacja w sporach przedsądowych, sądowych i arbitrażowych dotyczących, m.in.: roszczeń pracowniczych, pakietów socjalnych, mobbingu i dyskryminacji, wypadków przy pracy, sporów na tle konkurencji,
 • sporządzanie i weryfikowanie dokumentacji związanej z wewnętrzną polityką i kodeksami, m.in.: regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń, kodeksy etyczne i antydyskryminacyjne, polityka prywatności, ochrony danych, monitoring pracy i pracowników, korzystanie z mienia służbowego i odpowiedzialności za mienie,
 • doradztwo przy sporządzaniu systemów wynagradzania i premiowania,
 • doradztwo związane z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy,
 • doradztwo na rzecz obcokrajowców,
 • reprezentacja w procedurach wyjaśniających i sporach powstałych na tle white-collar crime.

Zamówienia publiczne

 • kompleksowe doradztwo w zakresie zamówień publicznych po stronie wykonawców i zamawiających,
 • przygotowanie i weryfikacja prawna dokumentacji,
 • uczestnictwo w komisjach przetargowych,
 • wsparcie prawne podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • reprezentacja w sporach dotyczących zamówień publicznych, w tym preprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO),
 • doradztwo związane analiza zgodności finansowania projektów z funduszy unijnych (compliance).

Nieruchomości

 • doradztwo przy transakcjach nabycia i sprzedaży nieruchomości,
 • doradztwo w zakresie najmu i komercjalizacji nieruchomości,
 • audyty due diligence nieruchomości,
 • doradztwo w zakresie projektów inwestycyjnych (w tym PPP),
 • doradztwo w zakresie sporządzania, weryfikacji i negocjowania umów o roboty budowlane i prace konstrukcyjne,
 • reprezentacja klientów przed sądami, organami nadzoru budowlanego oraz organami administracji publicznej i samorządowej.

Prawo medyczne

Prawo farmaceutyczne

Prawo podatkowe