Zespół kancelarii APLaw

Artur Piechocki

Radca prawny

img-900

Artur Piechocki

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się głównie w obsłudze klientów sektora internetowego oraz telekomunikacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych drogą elektroniczną, bezpieczeństwa informacji oraz domen internetowych.

Ekspert European Network and Information Security Agency (ENISA) w zakresie Regulatory & Legal, Privacy & Data Protection. Członek Rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Aktywnie uczestniczy w działaniach mających na celu popularyzację zagadnień prawnych dotyczących nowych technologii, ochrony danych osobowych, koordynując debaty publiczne z udziałem uznanych ekspertów. Współpracownik polskich oraz międzynarodowych organizacji: Council of European National Top-Level Registries (CENTR), ze szczególnym uwzględnieniem grupy prawnej i regulacyjnej tej organizacji, oraz Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), w których od blisko 13 lat zajmował się zarówno bieżącą współpracą, jak i pracował w grupach roboczych i spotkaniach organizowanych przez te instytucje. Uczestniczył w spotkaniach Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU), reprezentując sector member. Wieloletni członek grup roboczych Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), w tym Grupy Operatorów Telekomunikacyjnych oraz Komitetu Mediów Elektronicznych. Na co dzień współpracuje także z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz Instytutem Kościuszki w Krakowie.

Autor licznych wystąpień, wykładów, szkoleń i publikacji zarówno w Polsce jak i zagranicą, których główny temat stanowi prawo dotyczące nowych technologii, a w tym nazw domen internetowych, prawo telekomunikacyjne, a także ochrona własności intelektualnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w relacjach z podmiotami zagranicznymi, związanymi z organizacjami międzynarodowymi, dla których wykonywał ekspertyzy, dokumentację oraz uczestniczył w bieżących pracach grup roboczych.

Kontakt: artur.piechocki@aplaw.pl

Magdalena Pohoryło

Prawnik, filolog

img-907

Magdalena Pohoryło

Prawnik, filolog, tłumacz języków hiszpańskiego i rosyjskiego.

Specjalizuje się głównie w obsłudze klientów hiszpańskich, iberoamerykańskich, a także z krajów byłego Związku Radzieckiego. Wcześniej prawnik w jednej z największych polskich kancelarii prawnych oraz międzynarodowej kancelarii prawnej, w których zajmowała się obsługą korporacyjną podmiotów prawa handlowego, due diligence spółek i nieruchomości, przygotowaniem umów dzierżawy dla farm wiatrowych, M&A, inwestycjach w SSE oraz prawem pracy, świadcząc usługi przede wszystkim dla spółek z kapitałem zagranicznym.

Absolwentka Wydziału Filologii Hiszpańskiej Mińskiego Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego (Białoruś) oraz Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także Podyplomowego Studium Prawa Hiszpańskiego UW. Obecnie w trakcie doktoratu w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Wieloletni współpracownik Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wykłada zagadnienia Analizy Dyskursu Prawnego (polsko – hiszpańskiego). Autorka wystąpień i publikacji w szczególności związanych z rynkiem hiszpańskim, argentyńskim i krajów byłego Związku Radzieckiego.

Kontakt: magdalena.pohorylo@aplaw.pl

Marcel Góra

Radca prawny

img-902

Marcel Góra

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnik szkoleń z zakresu prawa nowych technologii oraz prawa własności intelektualnej. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską obejmującą zagadnienia związane z prawem europejskim. Ponadto specjalizuje się w prawie medycznym, farmaceutycznym, ochrony danych osobowych i prywatności.

Autor wielu publikacji i wystąpień naukowych.

Doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach krakowskich oraz w zespole prawników spółki energetycznej notowanej na GPW – jednej z największych grup kapitałowych w Polsce. Zajmował się obsługą korporacyjną spółek kapitałowych, uczestniczył w licznych badaniach due diligence, był członkiem zespołu przygotowującego transakcje M&A. Uczestniczył także w projektach związanych ściśle z prawem własności intelektualnej. Posiada doświadczenie z zakresu rejestracji patentów oraz znaków towarowych w Polsce i za granicą, m.in. przed United States Patent and Trademark Office oraz World Intellectual Property Organization. Jego doświadczenie obejmuje także prawo cywilne i reprezentację w procesach sądowych.

Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.

Kontakt: marcel.gora@aplaw.pl

Dr Ireneusz Matusiak

Radca prawny

img-1012

Dr Ireneusz Matusiak

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doktor nauk prawnych („Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego”), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Arbiter Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej szczególnie w branży IT i mediów (gry komputerowe, programy komputerowe). Doradza w zakresie prawa autorskiego, prawa nowych technologii (w tym nadzór wdrożeniowy programów informatycznych), ochronie dóbr osobistych, prawie prasowym i prawie medycznym.

Reprezentuje klientów w postępowaniach spornych w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i sądami administracyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących praw własności intelektualnej, a w tym: prawa autorskiego, prawa prasowego, realizacji projektów wdrożeniowych IT, prawa nowych technologii (w tym gier komputerowych), postępowań związanych z naruszeniem praw do patentu czy znaku towarowego, nazw domen internetowych.

Jest również reprezentantem Stowarzyszenia Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego SPIDOR w pracach Legal Affairs/Anti-Piracy Committe ISFE (Interactive Software Federation of Europe).

Laureat pierwszej nagrody za najlepszą pracę doktorską według Urzędu Patentowego RP w 2013 roku.

Laureat 13. edycji nagrody Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w 2015 r. za lata sukcesów w prowadzeniu Sądu Polubownego PIIT.

Autor wielu publikacji i wystąpień z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz postępowań arbitrażowych. Autor monografii „Gry komputerowe jako przedmiot prawa autorskiego” (Wolters Kluwer, 2013), współautor komentarza „Prawo prasowe. Postępowania sądowe w sprawach prasowych” (C.H. Beck, 2017) oraz współautor komentarza „Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (C.H. Beck, 2017).

Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.

Kontakt: ireneusz.matusiak@aplaw.pl

Daniel Siciński

Aplikant radcowski

img-1082

Daniel Siciński, LLM

Aplikant II roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim, Prawo Nowych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego oraz IT Law na University of Tartu, Estonia (LLM).

Daniel specjalizuje się w prawie cywilnym i procesowym oraz w prawie własności intelektualnej, nowych technologii i prawie ochrony danych osobowych.

Przed przystąpieniem do APLAW doświadczenie zdobywał w m.in. dziale prawnym jednego z towarzystw ubezpieczeniowych, a także w kancelariach prawnych.

Posługuje się językiem angielskim.

Kontakt: daniel.sicinski@aplaw.pl

Aleksandra Serafin

Prawnik, doradca podatkowy

img-929

Aleksandra Serafin

Prawnik, doradca podatkowy, członek Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w  Warszawie.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Z wyróżnieniem ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Karla Ruprechta w Heidelbergu oraz Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji. Ukończyła Kurs Samodzielnych Księgowych Bilansistów organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej.

Specjalizuje się w kwestiach międzynarodowego unikania podwójnego opodatkowania, podatków dochodowych, cen transferowych oraz VAT jak również w kwestiach prawa administracyjnego, imigracyjnego oraz międzynarodowego oddelegowania pracowników. Z sukcesami reprezentuje podatników i płatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Posługuje się płynnie językiem polskim, niemieckim i angielskim od lat doradzając międzynarodowym i krajowym przedsiębiorstwom.

Doświadczony trener i szkoleniowiec. Doświadczenie zdobywała w międzynarodowych firmach audytorskich i doradczych. Od 2010 r. Prezes Zarządu oraz wspólnik w TAAC Solutions.

W APLAW pełni funkcję zewnętrznego eksperta.

Kontakt: aleksandra.serafin@taacsolutions.pl